איתי 052-3983616
לירן 054-9001044

תנאי השירות

תנאי שימוש לאתר

 1. כללי

  1. ברוכים הבאים לאתר:https://4f-distribution.com (להלן: "האתר"), המופעל על ידי חברת פוראף דיסטריביושן ישראל בע"מ, מספר חברה 515523785 (להלן: "החברה").
  2. תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם העושה שימוש באתר ובכל השירותים המוצעים בו או במידע הקיים בו (להלן: "המשתמש"), והם מהווים הסכם משפטי מחייב בין החברה לבין המשתמש.
  3. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בטרם השימוש באתר, שכן השימוש בו ייחשב להסכמה מצדך לתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.
  4. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט"(. ניתן להשתמש באתר באמצעות מכשיר אשר תואם את דרישות ההפעלה של האתר. החברה אינה אחראית לכך כי דרישות אלו תהיינה תואמות למכשיר אשר ברשותך או שהאתר, כולו או חלקו, יפעל כהלכה במכשירך.
  5. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה. יש לראות בתנאי שימוש אלה ובמסמכים ובהסכמים האחרים של המשתמש מול החברה כמשלימים אחד את השני. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין הסכמים ומסמכים אלו, יגבר האמור בהסכמים ובמסמכים אלו.
  6. החברה תהיה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין, להפסיק את פעילות האתר או החברה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטה להפסיק או להשהות את פעילות האתר או החברה, בהתאם ובמידה האפשרית לפי הדין החל.
  7. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
 2. שימוש באתר

  1. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. למעט ככל ונקבע אחרת בהסכמה בין החברה לבין המשתמש, אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי הדין ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
  3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו, לרבות על ידי יצירת סביבת דפדפן, תיחום (frame) או יצירת העתק (mirror) לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, רוגלה, נוזקה, סוס טרויאני או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק או לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
  4. המשתמש מתחייב כי בעת השימוש שלו באתר ובשירותים או בתכנים המוצעים בו הוא לא יפר ו/או יפגע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או יאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.
  5. המשתמש מתחייב שלא לפגוע, להכביד או לשבש את פעולת האתר או השרתים המאחסנים את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים כאמור, לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר או לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה באתר.
  6. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש באתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP או כל פעולה אחרת, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 3. מידע ותכנים באתר

  1. השימוש באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג של החברה ו/או מי מטעמה לטיב, לאיכות, להיקף, לסוג, למידת הדיוק ו/או לאמינות התכנים שיוצעו במסגרת המוצרים והשירותים הניתנים באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמוצרים ו/או בשירותים המוצעים בו ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
  2. מידע ו/או תכנים המוצגים באתר, לרבות נתונים על ידי השקעות או מוצרים פיננסיים, עשויים להתקבל מצדדים שלישיים ולפיכך החברה אינה יכולה להבטיח או לוודא את נכונותם, דיוקם או אמינותם של הנתונים.
  3. אין בתכנים המוצעים באתר, לרבות בקשר עם השקעות ו/או מוצרים פיננסיים, כדי להוות מצג או התחייבות, של החברה או מי מטעמה, לרבות נושאי משרה, שותפים עסקיים או עובדים ביחס לכדאיות ההשקעה או הרכישה, רווחיות, ואין לראות בפרסום כאמור משום המלצה, הצעה מחייבת, ייעוץ, חוות דעת בקשר עם ההשקעות ו/או המוצרים הפיננסיים והאמור אינו מחליף או מוריד מאחריותו של כל משתמש לפנות ולקבל ייעוץ מקצועי (כלכלי, משפטי, מיסויי וכד') בכל הנוגע לאמור.
  4. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ומובהר בזאת למשתמש כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם.
  5. מונחים שאינם מוגדרים להלן יקבלו את המשמעות הנתונה להם תחת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן "חוק הייעוץ"), למעט אם ההקשר מעיד אחרת. החברה עשויה להפיק טובת הנאה מהשקעות של משקיעים בישראל במוצרים המוזכרים במסמך זה. על כן עשויה להיות לחברה "זיקה" למוצרים אלו, ועניין אישי במכירתם. בהתאם לכך, החברה עוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות. לקבלת מידע מלא אודות ה – "זיקה" של החברה לנכסים פיננסיים, ניתן לפנות אל משרדי החברה. על הקרנות הזרות המוזכרות במסמך זה ועל מנהל הקרנות לא חלים הדינים והפיקוח החלים על קרנות נאמנות בישראל. האמור באתר זה מובא למטרות מידע בלבד, ולפיכך, לא נועד לשמש, ואין לראות בו, ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, המלצת השקעה או הצעה להשקיע בניירות ערך. בהתאם לכך, האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעה במוצרים המוזכרים באתר זה כפופה לסיכונים המתוארים בתשקיף הקרן (ובכלל זה לסיכון הפסד כספי ההשקעה). לתיאור תמציתי של הסיכונים הייחודיים למוצרים המוזכרים במסמך זה, ראו סעיף "סיכונים" בנספח לתשקיף המיועד למשקיעים בישראל, ומפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. בנוסף, הנתונים במסמך זה מבוססים על מקורות מידע חיצוניים לחברה, ועל כן החברה אינה יכולה להבטיח את דיוקם. לפיכך, על משקיעים השוקלים השקעה במוצרים המוזכרים במסמך זה לבחון את מסמכי ההצעה המלאים של המוצר הרלוונטי (ובפרט את התשקיף והנספח לתשקיף כאמור לעיל, ואת הסיכונים המתוארים בהם), ולהיוועץ במומחים מטעמם לגבי כדאיות ההשקעה. אין בתשואות עבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.
 4. הגבלת השימוש באתר

  1. החברה תהיה רשאי לחסום, להגביל או למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
   2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
   3. לפי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות עניין ספציפי;
   4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.
   5. קיים סיכון לביטחון או פרטיות פרטי המשתמש;
   6. קיים איום על הביטחון או השלמות של נכסי החברה ו/או תשתיות מערכות המידע שלה;
   7. חסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה נדרשת כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של החברה, משתמשים או הציבור.
  2. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור לעיל ואין בחסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלו.
 5. מדיניות פרטיות

  1. למדיניות הפרטיות של האתר, לחץ כאן.
 6. קניין רוחני

  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, מוצרים ושירותים המוצעים בו, עיצוב, look & feel, logos, ממשקים, מאגרי נתונים, קבצים, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאים אלה תישמר בידי החברה ו/או של צדדים שלישיים בעלי הזכויות.
  2. החברה מעניקה למשתמש זכות שימוש מוגבלת ומותנית באתר בכפוף לתנאים הבאים: (א) זכות השימוש אינה בלעדית; (ב) זכות השימוש כפופה לקיום הוראות תנאי שימוש אלה וכן להוראות כל דין; (ג) זכות השימוש הנה אישית והיא אינה ניתנת להעברה, להמחאה או להסבה ולא ניתן לתת בה רישיונות משנה; (ד) זכות השימוש הדירה ומוגבלת בזמן והיא עשויה להיות מבוטלת על ידי החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא נימוק, על פי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות העניין. אין באמור כדי להוות ויתור מצד החברה על זכויות הקניין הרוחני שלה באתר ובנכסיה האחרים.
  3. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לתקן, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לפרסם, להפיץ, להמיר קוד, להפריד, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור, להשכיר, להלוות באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של בעל הזכויות בתכני האתר (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת לכך של החברה או (לפי העניין) הצד השלישי הרלוונטי, בכתב ומראש.
  4. המשתמש מתחייב שלא להסיר או להפריד מתכני האתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או צדדים שלישיים, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).
  5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
  6. האתר עשוי להשתמש ברכיבי צד שלישי הכפופים לרישיונות של צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צד שלישי"), בהם המשתמש רשאי להשתמש אך ורק בכפוף לעמידתו בתנאי הרישיון החלים על רכיבים אלו. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאי שימוש אלה, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו, וזאת אך ורק בקשר עם רכיבי הצד השלישי. תנאי שימוש אלה אינם חלים על כל רכיבי הצד השלישי הנלווים ו/או הכלולים באתר, והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. החברה אינה היוצר, הבעלים או נותן הרישיון של רכיבי צד שלישי, והיא אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות באתר או בכל חלק ממנו כתוכנת "קוד פתוח".
 7. הגבלת אחריות

  1. בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:
   1. לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה.
   2. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או במוצר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, לרבות צווי השבתה או מגבלות תנועה (לרבות כתוצאה מנגיף ה-COVID-19 או נגזרותיו) ו/או שהייה, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
   3. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).
   4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.
   5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליה ו/או לחשבונו של המשתמש) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג. החברה אינה מתחייבת להודיע למשתמש מראש על חסימה או הורדת האתר לצרכים כאמור.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יתכן כי במסגרת השימוש באתר תספק החברה קישורים והפניות לאפליקציות שונות ו/או לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים מקושרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. המשתמש מסכים כי לחברה אין כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. שימוש ומסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה לתנאי שימוש אלה אלא לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 8. זמינות השירותים
  1. ידוע למשתמש, כי זמינות המידע, השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים וכי החברה תהיה רשאית, על פי שיקולה דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מוצר, יישום, שירות או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
  2. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה, מנהליה, עובדיה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע ו/או בהורדת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.
 9. שונות

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים או יידועם מראש, למעט במקרה של יידוע המשתמשים בעת עריכת שינויים מהותיים או ככל ונדרש על פי דין. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקפם בתום שלושים (30) ימים ממתן ההודעה עליהם, למעט אם השינוי נובע מדרישה חוקית או רגולטורית או אז ייכנס השינוי לתוקפו על פי אותה דרישה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.
  2. הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים, יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, מדיניות פרטיות, הגבלת אחריות ושונות, ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות בין החברה לבין המשתמש.
  3. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים, המוצרים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל בלבד והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.
  4. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי, במידת האפשר, לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
  5. כל שיהוי של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.
  6. תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.
  7. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיו או את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, על פי תנאי שימוש אלה או הסכמים אחרים בין החברה לבין המשתמש לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהיה רשאית להמחות או להעביר את התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה או הסכמים אחרים של החברה מול המשתמש לצד שלישי, ללא מגבלה וללא חובת הודעה על כך, ובלבד שזכויות המשתמשים לא תיפגענה.
  8. כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב על ידי החברה.

תאריך עדכון אחרון: 31 באוקטובר, 2022

מעבר למדיניות הפרטיות באתר

Real Estate Lending Fund

ברוכים הבאים ל 4F Distribution. בכדי שנוכל להמשיך, בבקשה סמן כי הנך לקוח כשיר (עפ"י המוגדר בחוק), קראת את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ומלא את כתובת המייל שלך.

Litigation Fund

ברוכים הבאים ל 4F Distribution. בכדי שנוכל להמשיך, בבקשה סמן כי הנך לקוח כשיר (עפ"י המוגדר בחוק), קראת את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ומלא את כתובת המייל שלך.

European Secured Lending Fund

ברוכים הבאים ל 4F Distribution. בכדי שנוכל להמשיך, בבקשה סמן כי הנך לקוח כשיר (עפ"י המוגדר בחוק), קראת את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ומלא את כתובת המייל שלך.

איתי ברכן

שותף

לאיתי ותק של של 20 שנים בשוק ההון.

איתי עבד במשך כ- שש שנים בנק ההשקעות האמריקאי Oscar Gross ולאחר מכן במשך כ 5 שנים בבנק ההשקעות הקנדי CIBC,ובמשך כ 5 בבנק ההשקעות האמריקאי Oppenheimer ושם שימש מנהל מסחר ואחראי מכירות.

איתי הוא בעל רישיון S-7 מFINRA.

לירן צביה

מנכ"ל שותף

ללירן יש ותק של של כ- 18 שנים בשוק ההון. לירן עבד במשך כ שנתיים במגדל שוקי הון ולאחר מכן במשך כ-14 שנים בקסם חברת בת של אקסלנס נשואה ובתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל כמו כן כיהן כחבר בוועדות ההשקעה בחברה.

ללירן יש תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון במשפטים. לירן הוא בעל רישיון בניהול ושיווק השקעות בנוסף בוגר קורס דירקטורים.

Gerald Toledano

4f Distribution Advisor

Gerald is a Strategic Adviser to 4F since 2020, in charge of international manager sourcing and relationship management.

He has more than 20 years of experience in asset management and investment banking and was most recently with Barclays Investment Bank, in London, where he was Managing Director and Global Head of Equities Solutions, overseeing a market leading structuring team specialized in pension and insurance solutions, fund linked products as well as alternative investment portfolio financing.

Prior to that, he spent over a decade as Managing Director of Deutsche bank. At Deutsche he held various leadership roles for the Investment Bank as well as the Asset Management division. Among different functions, Gerald was Global Head of Equity and Solutions Structuring after some years acting as European Head of Alternative Investments for the temporarily merged DWS and Wealth Management divisions.

He joined DB from the New York based hedge fund Paradigm Global and started his career at Societe Generale Asset Management.

Gerald holds a Masters Degree in Finance from the Paris Dauphine University.

Stephane Farouze

Chairman

Stephane Farouze is the Chairman and Founder of 4F Investments Partners and of 8F asset management, a company registered in Singapore.

Until 2015, Stephane was the Chairman of Alternative for Deutsche Asset & Wealth Management at Deutsche Bank. Prior to this, Stephane was Head of the Alternatives, Fund Solutions and member of Asset & Wealth Management Executive Committee. In addition, Stephane spent 3 years as a senior board member both Deutsche Asset Management and the Private Bank with total asset under management of $1.3 trillion. As Head of Asset and Fund Solutions his team included more than 200 professionals and he was directly responsible for a total of $50bn of assets in Private equity, Hedge Funds and Retirement Solutions.

Stephane has expertise in marketing, investment management, trading and risk management. Stephane holds a Bachelor of Applied Arts and Science degree and a Business Administration degree in finance from San Diego State University.

דילוג לתוכן