איתי 052-3983616
לירן 054-9001044

מדיניות פרטיות

 1. כללי

  1. חברת פוראף דיסטריביושן ישראל בע"מ (להלן: "החברה" או "אנו") מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ומחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.
   אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות לפני שאתה משתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו, בהם ניתן לעיין כאן.בעצם, הכניסה, הגישה ו/או השימוש באתר או בשירותים המוצעים בו, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע של החברה ולשיתופו עם צדדים שלישיים, כמפורט להלן. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה לגשת ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.החלוקה במדיניות פרטיות זו לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.מונחים אשר אין להם משמעות במדיניות פרטיות זו, תינתן להם המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש של האתר או בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
 1. איזה מידע אנו עשויים לאסוף?

השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, כולל איסוף של מידע אישי המזהה אותך או צדדים שלישיים או אשר מאפשר לנו לזהות אותך או צדדים שלישיים באופן אישי. כאשר אתה משתמש באתר, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך או אודות צדדים שלישיים אחד או יותר מסוגי המידע האישי המפורטים להלן.

 • מידע אישי שנאסף ממך באופן ישיר
 • אנו נאסוף מידע אישי אודותיך או אודות צדדים שלישיים אשר תמסור לנו כחלק מפניה או יצירת קשר עם החברה דרך האתר, לרבות שם, טלפון, דוא"ל ומהות הפנייה.
 • המידע האישי שתמסור נמסר על ידיך ללא כל מחויבות חוקית לעשות כן ומרצונך החופשי ובהסכמתך. ככל שתמסור לנו מידע אישי גם אודות צדדים שלישיים, הנך מצהיר כי יש בידיך את כל ההרשאות החוקיות ו/או קיבלת את הסכמתם כל נושאי המידע או צדדים שלישיים לחלוק עמנו מידע אישי זה, למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ובמידת הצורך, הבאת לידיעתם של אותם צדדים שלישיים הוראות מדיניות פרטיות זו. אנו לא נישא באחריות בכל הנוגע לאי קבלת הסכמה, מסירת מידע ללא הרשאה חוקית או יידוע אותם צדדים שלישיים בקשר לאיסוף ועיבוד מידע אודותיהם על ידי החברה.
 • מידע אישי שאנו עשויים להפיק לגביך

כאשר אתה משתמש באתר ובשירותים שלנו, הנתונים והמידע שאנו אוספים לגביך (למשל, פעולות שביצעת או הוראות שמסרת) עשויים להיות מעובדים, הן באופן ידני והן באמצעות כלים ממוחשבים ואוטומטיים, על מנת להפיק תובנות אשר יאפשרו לנו לשפר את השירותים, להתאימם לפעילויות שלך וכו'.

 • מידע נוסף
 • מזהים: כאשר אתה משתמש באתר, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך, או מזהים אחרים בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה.
 • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים חיצוניים כגון Google Analytics כדי להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר, ובשירותים שלנו באופן כללי.
 1. כיצד אנו משתמשים במידע?

 • אנו נעשה שימוש במידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות ובהן:
 • ליצירת קשר בהמשך לפנייתך אלינו;
 • לספק תמיכה (לרבות שליחת הודעות שירות ותחזוקה) ולטפל בבקשות או בתלונות, וכן על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון;
 • לצורך דיוור שיווקי (כמפורט במדיניות פרטיות זו) ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית, בהתאם ובכפוף להוראות הדין;
 • לצרכים ניהוליים, תפעוליים ואחרים הנדרשים לצורך תפעול האתר ו/או השירותים המוצעים בו וכן לכל צורך עסקי לגיטימי של החברה;
 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, ביצוע סקרים ומשובים, על מנת לשפר את השירות ו/או התאמת מוצרים או שירותים ו/או תפעול עסקי החברה;
 • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע לא אישי למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור שירותים ויישומים; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות; מחקר סטטיסטי, וכיו"ב.
 1. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

 • אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודותיך, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:
 • ככל שהדבר דרוש לצורך הפעלת האתר ואספקה תקינה של שירותים ותכנים המוצעים דרכו, לרבות ספקי דיוור, חברות אחסון מידע וכו';
 • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.
 • שיתוף מידע עם ספקי דיוור ופרסום, בהתאם ובכפוף לדרישות הדין;
 • אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
 • אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 • במסגרת שינוי המבנה הארגוני והתפעולי של החברה (לרבות במצב שבו החברה תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר) – אז נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • על פי בקשתך המפורשת.
 • הנך מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.
 1. דיוור שיווקי

 • החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 או בהתאם לסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דיוור שיווקי זה עשוי להכיל מוצרים ושירותים של החברה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים כגון שותפיה העסקיים של החברה.
 • אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. מובהר כי החברה תהיה רשאית לשלוח לך דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך באתר ו/או מידע האגור במערכות החברה, וזאת על מנת להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם.
 1. Cookies

 • החברה ו/או מי מטעמה עושה שימוש באתר בקבצים המכונים cookiesופיקסלים או כלי תוכנה אחרים (להלן: "Cookies") שמקורם בצדדים שלישיים בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של אותם צדדים שלישיים, שמותקנים על המערכות והתוכנות של המשתמש כאשר זה עושה שימוש באינטרנט, בין היתר לצורך אפיון, ניטור ומעקב אחר הפעילות של המשתמש, לזהות דפוסי שימוש, בירור העדפותיו, מתן אפשרות להצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של המשתמש בהתאם לניתוחים ובכדי להפוך את האתר מותאם יותר לחוויה של המשתמש, לצרכיו ולמאפייניו הייחודים. הקבצים הללו מאפשרים לחברה ו/או מי מטעמה לייחס מידע הנוגע לשימוש באתר למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש.
 • קבצי ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים במכשיר הקצה, ככל שאפשר המשתמש זאת בהגדרות מכשיר הקצה, ואשר אוספים מידע כגון משך השהייה של המשתמש בעמוד/מסך מסוים באתר, אופן הגלישה של המשתמש באתר, פעולות שביצע המשתמש באתר, זיהוי כתובת IP, מיקום, מועדי התחברות ועוד.
 • מובהר כי באפשרות המשתמש לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות מכשיר הקצה ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי Cookies, אך ייתכן כי במקרה זה שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. שינוי הגדרות כאמור הנו באחריות המשתמש בלבד. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית ה-Cookies.
 1. זכות לעיין במידע

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 • פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: barkan@4f-ip.com.
 • בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 1. אבטחת מידע

 • החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך, בהתאם להוראות הדין ובסטנדרטים גבוהים וכמקובל בענף, והכל על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח אבטחת מידע הרמטית וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהא חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, לרבות למידע האישי, המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובמסירת מידע אישי, הנך משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 1. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות מדיניות פרטיות זו, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים או יידועם מראש, למעט במקרה של יידוע המשתמשים בעת עריכת שינויים מהותיים. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקפם בתום שלושים (30) ימים ממתן ההודעה עליהם, למעט אם השינוי נובע מדרישה חוקית או רגולטורית או אז ייכנס השינוי לתוקפו על פי אותה דרישה. נוסחה המחייב של מדיניות הפרטיות הוא זו שתופיע מעת לעת באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, במדיניות הפרטיות. המשך השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישורך בדבר קבלת השינויים. מומלץ לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) במדיניות הפרטיות.

תאריך עדכון אחרון: 31 באוקטובר, 2022

מעבר לתנאי השימוש באתר

Real Estate Lending Fund

ברוכים הבאים ל 4F Distribution. בכדי שנוכל להמשיך, בבקשה סמן כי הנך לקוח כשיר (עפ"י המוגדר בחוק), קראת את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ומלא את כתובת המייל שלך.

Litigation Fund

ברוכים הבאים ל 4F Distribution. בכדי שנוכל להמשיך, בבקשה סמן כי הנך לקוח כשיר (עפ"י המוגדר בחוק), קראת את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ומלא את כתובת המייל שלך.

European Secured Lending Fund

ברוכים הבאים ל 4F Distribution. בכדי שנוכל להמשיך, בבקשה סמן כי הנך לקוח כשיר (עפ"י המוגדר בחוק), קראת את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ומלא את כתובת המייל שלך.

איתי ברכן

שותף

לאיתי ותק של של 20 שנים בשוק ההון.

איתי עבד במשך כ- שש שנים בנק ההשקעות האמריקאי Oscar Gross ולאחר מכן במשך כ 5 שנים בבנק ההשקעות הקנדי CIBC,ובמשך כ 5 בבנק ההשקעות האמריקאי Oppenheimer ושם שימש מנהל מסחר ואחראי מכירות.

איתי הוא בעל רישיון S-7 מFINRA.

לירן צביה

מנכ"ל שותף

ללירן יש ותק של של כ- 18 שנים בשוק ההון. לירן עבד במשך כ שנתיים במגדל שוקי הון ולאחר מכן במשך כ-14 שנים בקסם חברת בת של אקסלנס נשואה ובתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל כמו כן כיהן כחבר בוועדות ההשקעה בחברה.

ללירן יש תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון במשפטים. לירן הוא בעל רישיון בניהול ושיווק השקעות בנוסף בוגר קורס דירקטורים.

Gerald Toledano

4f Distribution Advisor

Gerald is a Strategic Adviser to 4F since 2020, in charge of international manager sourcing and relationship management.

He has more than 20 years of experience in asset management and investment banking and was most recently with Barclays Investment Bank, in London, where he was Managing Director and Global Head of Equities Solutions, overseeing a market leading structuring team specialized in pension and insurance solutions, fund linked products as well as alternative investment portfolio financing.

Prior to that, he spent over a decade as Managing Director of Deutsche bank. At Deutsche he held various leadership roles for the Investment Bank as well as the Asset Management division. Among different functions, Gerald was Global Head of Equity and Solutions Structuring after some years acting as European Head of Alternative Investments for the temporarily merged DWS and Wealth Management divisions.

He joined DB from the New York based hedge fund Paradigm Global and started his career at Societe Generale Asset Management.

Gerald holds a Masters Degree in Finance from the Paris Dauphine University.

Stephane Farouze

Chairman

Stephane Farouze is the Chairman and Founder of 4F Investments Partners and of 8F asset management, a company registered in Singapore.

Until 2015, Stephane was the Chairman of Alternative for Deutsche Asset & Wealth Management at Deutsche Bank. Prior to this, Stephane was Head of the Alternatives, Fund Solutions and member of Asset & Wealth Management Executive Committee. In addition, Stephane spent 3 years as a senior board member both Deutsche Asset Management and the Private Bank with total asset under management of $1.3 trillion. As Head of Asset and Fund Solutions his team included more than 200 professionals and he was directly responsible for a total of $50bn of assets in Private equity, Hedge Funds and Retirement Solutions.

Stephane has expertise in marketing, investment management, trading and risk management. Stephane holds a Bachelor of Applied Arts and Science degree and a Business Administration degree in finance from San Diego State University.

דילוג לתוכן